BLOKBASTER

SEZONA BLOKBASTERA EKSKLUZIVNO SAMO U ARENI CINEPLEX
 
15.06 AUTOMOBILI 3 - SAZNAJ VIŠE
22.06 TRANSFORMERSI: POSLEDNJI VITEZ - SAZNAJ VIŠE
22.06 LUDILO DEVOJAČKE VEČERI - SAZNAJ VIŠE
29.06 GROZAN JA 3 - SAZNAJ VIŠE
05.07 SPAJDERMEN: POVRATAK KUĆI - SAZNAJ VIŠE
13.07 PLANETA MAJMUNA - RAT - SAZNAJ VIŠE
20.07 DUNKIRK - SAZNAJ VIŠE
27.07 VALERIJAN:CARSTVO HILJADU PLANETA - SAZNAJ VIŠE
03.08 EMOJI MOVIE - SAZNAJ VIŠE
10.08 MRAČNA KULA - SAZNAJ VIŠE
17.08 TVRD ORAH 2 - SAZNAJ VIŠE
24.08 VOZAČ - SAZNAJ VIŠE
 
 
 
Vidimo se u Areni da zajedno provedemo ovo vrelo leto.
 
 
 
PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA 
„SEZONA BLOKBASTERA – VRELO LETO U ARENI!“
 
Član 1.
 
Ovim pravilima se uređuje priređivanje nagradnog konkursa „Sezona blokbastera – vrelo leto u Areni!“ (u daljem tekstu: Nagradni konkurs). Pravila sadrže odredbe o priređivanju, načinu priređivanja, nagradnom fondu, uslovima za učestvovanje, obaveštavanju učesnika, odgovornosti priređivača prema učesnicima, poslovnoj tajni, kao i o drugim pitanjima od značaja za priređivanje nagradnog konkursa.
 
Priređivač nagradnog konkursa je Art Vista d.o.o., Požeška 83a, 11030 Beograd, MB 17130439, PIB 101017824 (u daljem tekstu: Priređivač).
 
Član 2.
 
Priređivač priređuje nagradni konkurs u robi i uslugama sa nazivom „Sezona blokbastera – vrelo leto u Areni!“.
 
Član 3.
 
Cilj priređivanja nagradnog konkursa je povećanje obima realizacije prodaje karata i koncesija u bioskopu, kao i reklamna promocija sopstvenog brenda.
 
Član 4.
U Nagradnom konkursu može da učestvuje svako fizičko lice koje ima prebivalište u Republici Srbiji, koje prihvata ova Pravila i koje ispuni uslove za učešće, bliže opisane u Članu 5 ovih Pravila.
 
U Nagradnom konkursu ne mogu učestvovati zaposleni kod Priređivača.
 
Član 5.
Opis nagradnog konkursa:
 
U nagradnom konkursu mogu da učestvuju fizička lica koja ispunjavaju odredbe iz Člana 4., stav 1. ovih Pravila i koja se pravilno kvalifikuju za konačno izvlačenje nagrada.
Kvalifikovanje za učešće u nagradnom konkursu se odvija na sledeći način:
- svi posetioci bioskopa prilikom kupovine karata na blagajnama dobijaće besplatne promo kartice na kojima će se nalaziti detalji nagradnog konkursa, naslovi filmova za koje važi konkurs i mesto za podatke kupca.
- za svaku kupljenu ulaznicu za filmove iz blokbaster revije, posetilac dobija jedan pečat na predviđeno mesto za navedeni film.
- potrebno je sakupiti 6 pečata za 6 različitih filmova kako bi se ispunili uslovi za učestvovanje u nagradnom konkursu.
- u nagradnom konkursu mogu učestvovati svi posetioci bioskopa koji u periodu od 
25. juna do 31. avgusta pogledaju 6 od 12 blockbuster filmova i za kupljenu ulaznicu dobiju pečat u svojoj kartici pored naslova filma.
- ubacivanjem popunjenog kupona (sa 6 pečata za različite filmove i svim potrebnim ličnim podacima) u za to predviđenu kutiju na blagajni bioskopa, automatski se kvalifikuje za nagradni konkurs.
- na kuponu je potrebno upisati sledeće podatke:  ime i prezime, adresu, broj telefona i mail adresu i isti ubaciti u za to predviđenu kutiju na blagajni bioskopa.
- svaki posetilac može ubaciti u kutiju neograničen broj pravilno popunjenih kupona;
 
Pored popunjavanja promo kartice, a kako bi stekli konačno pravo na učešće u nagradnom konkursu, potrebno je da u predviđeni prostor na promo kartici napišu odgovor na pitanje ZAŠTO VOLIM ARENU?
 
 
Nagradni konkurs traje od 25.06.2017. od 09:00 časova do 31.08.2017. godine do 24h. Nakon toga komisija će razmatrati pristigle odgovore i ukoliko su ispunjeni svi uslovi iz člana 5 stav 2 nagraditi najkreativnije.
 
Komisija se sastoji od tri člana koju Odlukom imenuje Generalni direktor Priređivača.
Art Vista d.o.o. se obavezuje da će sa bazom prikupljenih podataka upravljati u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.
 
Član 6.
Nagrada:
 
Glavna nagrada je LG televizor 32LH500D.
Ostale nagrade su: DDOR Polisa putnog zdravstvenog osiguranja za jednu osobu za period od 10 dana, DDOR Pomoć na putu – paket standard za jednu godinu, važi za Republiku Srbiju i Evropu x 1, DDOR Intenzivni trening bezbedne vožnje u Navak nacionalnoj vozačkoj akademiji u trajanju od 8 časova, može da se iskoristi u periodu od 90 dana x 2, paket Coca Cola proizvoda x 5, brendirane maske za mobilni telefon x 20, vaučeri za besplatnu Big PIzzu x 10, 10x2 besplatne bioskopske karte, vaučeri za besplatne koncesije (srednji meni - kokice + piće) u bioskopu x 20, promo gadget-i iz filmova, 50 poena na mobilnoj aplikaciji Arena Cineplex.
 
Nagrada osvojena u nagradnom konkursu može se uručiti samo lično dobitniku (ili od njega ovlašćenom licu) i ne može se ni u kom slučaju zameniti za novac.
 
Član 7.
 
Pravila nagradnog konkursa biće objavljena na zvaničnom sajtu Priređivača www.artvista.rs i www.arenacineplex.com. Rezultati Nagradnog konkursa sa imenom dobitnika, biće objavljeni na internet sajtu Priređivača www.artvista.rs i www.arenacineplex.com 8 dana nakon završetka nagradnog konkursa.
 
Član 8.
 
Rok za preuzimanje nagrada je 15 dana od dana obaveštavanja dobitnika o nagradama. Nijedna dobijena nagrada se nikako ne može zameniti za novac niti se može menjati i/ili prenositi na druga lica.
 
Sve obaveze priređivača prema dobitnicima nagradnog konkursa prestaju u trenutku preuzimanja nagrade od strane dobitnika. Učesnici su samostalno odgovorni za tačnost unetih podataka i kontakt adresa.
 
Član 9.
 
Učestovanjem u nagradnom konkursu svaki učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila, i daje svoju izričitu saglasnost da:
 
(i) na e-mail adresu i na mobilni telefon prima poruke u vezi sa učestvovanjem i priređivanjem nagradnog konkursa, uključujući i saglasnost za primanje SMS poruka u svrhe promocije ovog nagradnog konkursa i/ili proizvoda/usluga Priređivača
 
Dobitnici nagrada pored prava i obaveza iz stava 1 alineja (i) ovog člana daju izričito pravo Priređivaču da:
 
(ii) njihovo ime javno objavi u skladu sa pozitivnim propisima, 
 
(iii) njihove lične podatke: ime, prezime, broj telefona, adresa, slika i video materijal, koristi na način da se objave u štampanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu bez naknade, a sve isključivo u svrhe priređivanja ovog nagradnog konkursa i promocije proizvoda Priređivača, 
 
(iv) Priređivač prikuplja podatke o licima koja su ostvarila dobitak, na način koji propiše nadležno telo. 
 
Učesnici i dobitnici u ovom nagradnom konkursu saglasni su da je sav gore pomenuti materijal vlasništvo Priređivača te se obavezuju suzdržavati se od bilo kakvih postupaka prema Priređivaču po osnovu prava korišćenja i/ili vlasništva navedenog materijala.
 
Svi učesnici nagradnog konkursa su saglasni da Priređivač može njihove kontakt podatke da koristi u budućim promotivnim akcijama, osim ukoliko učesnik to naknadno ne otkaže pismenim putem.
 
Član 10.
 
Trenutkom preuzimanja nagrade, odnosno potpisom sporazuma o preuzimanju nagrade, prestaju sve dalje obaveze priređivača nagradnog konkursa prema dobitniku. Dobitnik nema pravo od priređivača da traži nagradu većih razmera od one definisane fondom nagrada ovih Pravila.
 
U slučaju spora između Priređivača i učesnika, nastojaće se da se isti reši mirnim putem, a ukoliko to nije moguće, za rešavanje spora biće nadležan Sud u Beogradu.
 
Član 11.
 
Zaposleni kod Priređivača, kao i sva povezana pravna lica dužni su da sledeće podatke čuvaju kao poslovnu tajnu:
 
- o učesnicima (broju, identitetu, ostalim ličnim podacima) 
 
- o mehanizmu organizovanja nagradnog konkursa 
Napred navedene podatke priređivač može saopštiti trećim licima samo na način predviđen Zakonom.
 
Član 12.
 
Nagradni konkurs se može prekinuti u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvideti, sprečiti, otkloniti ili izbeći. Učesnici će o prekidu nagradnog konkursa biti obavešteni putem web sajta www.artvista.rs i www.arenacineplex.com  gde su objavljena i Pravila nagradnog konkursa.
 
Priređivač zadržava pravo da razmotriti prihvatljivost dodele nagrade u slučaju bilo kakve zloupotrebe ili sumnje u zloupotrebu.
 
Član 13.
 
Ova pravila stupaju na snagu odmah.
 

Uskoro

Vozac

ARENA CINEPLEX

Bul. Mihajla pupina 3

21000 Novi Sad

SRBIJA


Tel: (021) 447 690

Fax: (021) 521 942office@arenacineplex.com

zaposlenje@arenacineplex.com

PRATITE NAS

ARENA CINEPLEX ● RODA CINEPLEX ● MOBIL3DCINEMA


© Art Vista doo, 2013. Sva prava zadržana.

PRIJATELJI ARENE CINEPLEX


Website Security Test